معرفی

مشخصات فردی

سیدمحمد حسینی

نام - نام خانوادگی : سیدمحمد   حسینی

پست الکترونیکی : sm_hosseini@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : فقه و مبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد قم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فقه و مبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه ازاد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فقه و مبانی حقوق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مشاور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر کل گزینش سازمان مرکزی دانشگاه

معاون فرهنگی واحد علوم وتحقیقات

رئیس شورا فرهنگی  دانشگاه واحد علوم وتحقیقات

عضو ستاد بررسی گروه دروس معارف اسلامی در دانشگاه

دبیر کمیته فرهنگی سیاسی شورای  عالی انقلاب فرهنگی  در سازمان مرکزی دانشگاه 

مشاور تحقیقات و آموزش و پژوهش تعزیرات حکومتی

دبیر گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

مدیر کل بازرسی نهادرهبری در دانشگاههای کشور

مدیر کل امور روحانیون نهااد  رهبری در دانشگاههای کشور

مشاور ارشد آموزشی  مجتمع آموزش عالی قضایی  قم  دانشگاه تهران

رئیس گروه شبهه شناسی و اسیب شناسی شورای فرهنگ عمومی کشور

نماینده دانشگاه ازاد اسلامی در حوزه علمیه قم

نماینده دانشگاه در اتحادیه تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان

عضو شورای سیاسی سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی

عضور بسیج دانشجویی و اساتید دانشگاه

عضو شورا بدوی و تجدید نظر انضباطی دانشجویی و اساتید در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشگاه ازاد تهران چنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/11/01

سیدمحمد حسینی
سیدمحمد حسینی

محل خدمت :
    دانشگاه ازاد تهران چنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^